กิจกรรมที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดบริการวัคซีนป้องกันโรคแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (Fully immunized)

some

กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

some

กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) การเปลี่ยน SCORE ลดลง

some
วันที่ประมวลผล 0000-00-00 00:00:00 น.